La Fanecà ___ Política de Protecció de Dades

 

1. Política de privacitat

La Fanecà informa els usuaris del lloc web sobre la seua política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguen ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, La Fanecà garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L'ús d'aquesta web implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat.

 

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

La Fanecà té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé siga mitjançant l'enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web.

En aquest sentit, La Fanecà serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn, informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: L'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l'agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzen de manera automatitzada o no automatitzada i que possibiliten la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguen recollits a través del lloc web de la Fanecà, i per tant tinga la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporats en els fitxers declarats davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per la Fanecà.

 

3. Comunicació d'informació a tercers

La Fanecà informa els usuaris que les seues dades personals no seran cedits a terceres organitzacions, amb l'excepció que aquesta cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei implique la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan La Fanecà dispose del consentiment exprés de l'usuari.

 

4. Drets dels usuaris

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seues dades personals.

Mentre les dades de l'usuari són objecte de tractament per part de la Fanecà. Els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que es preveu en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acredite la seua identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: La Fanecà, Carrer Diputació 4 Sota Codi postal:46120, Alboraia, València o la direcció que siga substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En tal cas, s'haurà d'aportar la documentació que acredite aquesta representació de l'interessat.

 

 

La Fanecà ___ Política de Protección de Datos

 

1. Política de privacidad

La Fanecà informa a los usuarios del sitio web sobre su política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan ser recabados por la navegación o contratación de servicios a través de su sitio web.

En este sentido, La Fanecà, garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.

El uso de esta web implica la aceptación de esta política de privacidad.

 

2. Recogida, finalidad y tratamientos de datos

La Fanecà tiene el deber de informar a los usuarios de su sitio web acerca de la recogida de datos de carácter personal que pueden llevarse a cabo, bien sea mediante el envío de correo electrónico o al cumplimentar los formularios incluidos en el sitio web.

En este sentido, La Fanecà será considerada como responsable de los datos recabados mediante los medios anteriormente descritos.

A su vez, informa a los usuarios de que la finalidad del tratamiento de los datos recabados contempla: La atención de solicitudes realizadas por los usuarios, la inclusión en la agenda de contactos, la prestación de servicios, la gestión de la relación comercial.

Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos que se realicen de forma automatizada o no automatizada y que posibiliten la recogida, el almacenamiento, la modificación, la transferencia y otras acciones sobre datos de carácter personal, tienen la consideración de tratamiento de datos personales.

Todos los datos personales, que sean recogidos a través del sitio web de La Fanecà, y por tanto tenga la consideración de tratamiento de datos de carácter personal, serán incorporados en los ficheros declarados ante la Agencia Española de Protección de Datos por La Fanecà.

 

3. Comunicación de información a terceros

La Fanecà informa a los usuarios de que sus datos personales no serán cedidos a terceras organizaciones, con la salvedad de que dicha cesión de datos este amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento. En este último caso, solo se llevará a cabo la cesión de datos al tercero cuando La Fanecà disponga del consentimiento expreso del usuario.

 

4. Derechos de los usuarios

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal concede a los interesados la posibilidad de ejercer una serie de derechos relacionados con el tratamiento de sus datos personales.

En tanto en cuanto los datos del usuario son objeto de tratamiento por parte de La Fanecà. Los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente en materia de protección de datos personales.

Para hacer uso del ejercicio de estos derechos, el usuario deberá dirigirse mediante comunicación escrita, aportando documentación que acredite su identidad (DNI o pasaporte), a la siguiente dirección: La Fanecà, Calle Diputación 4 Bajo Código postal:46120, Alboraya, Valencia o la dirección que sea sustituida en el Registro General de Protección de Datos. Dicha comunicación deberá reflejar la siguiente información: Nombre y apellidos del usuario, la petición de solicitud, el domicilio y los datos acreditativos.

El ejercicio de derechos deberá ser realizado por el propio usuario. No obstante, podrán ser ejecutados por una persona autorizada como representante legal del autorizado. En tal caso, se deberá aportar la documentación que acredite esta representación del interesado.

 

 

La Fanecà

"Verduras y frutas ecológicas de la huerta de valencia"

Somos productores y consumidores de productos ecológicos que nos asociamos para que el agricultor reciba un precio digno por su trabajo a cambio de productos ecológicos de máxima calidad y a un precio justo para el consumidor.

 

¿Dónde estamos?

Tenemos una tienda ecológica en C/Diputació 4, en Alboraia(Valencia), aquí podrás encontrar más variedad de productos, pásate a conocernos.
Si necesitas hablar con cajas a domicilio pregunta por Enric 660 62 88 72.

Ubicación en google maps.

 

Horario de la tienda

 

¿Qué hacemos?

Agricultura ecológica, es un sistema basado en la utilización óptima de los recursos naturales, sin utilizar productos tóxicos para fertilizar la tierra ni para combatir las plagas, consiguiendo de esta manera obtener alimentos orgánicos al mismo tiempo que se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta el medio ambiente.

 

¿Por qué lo hacemos?

Producimos y consumimos productos ecológicos, porque no queremos comer tóxicos ni perjudicar el medio ambiente. Son productos naturales y saludables, con gusto y sin agentes químicos ni pesticidas. Las frutas y las verduras son de temporada, respetando su ciclo natural de producción y acabadas de cosechar.

 

Salud preventiva

Desde la asociación queremos defender el principio de alimentación bio-lógica como pilar fundamental de una buena salud preventiva de enfermedades. El consumo de alimentos ecológicos de proximidad supone una mejora cualitativa en el estado físico y mental de las personas. Queremos destacar que Hipócrates, considerado padre de la medicina occidental, basaba su pensamiento en la siguiente frase: "Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina".

 

Política de Protección de datos

 

 

La Fanecà 

"Verdures i fruites ecològiques de l'horta de valència"

Som productors i consumidors de productes ecològics que ens associem perquè el llaurador reba un preu digne pel seu treball a canvi de productes ecològics de màxima qualitat i a un preu just per al consumidor.

 

On estem?

Tenim una tenda ecològica en  C/Diputació 4, a Alboraia (València) , ací podràs trobar més varietat de productes, passa't a conéixer-nos.
Si necessites parlar amb caixes a domicili pregunta per Enric 660 62 88 72.

Ubicació en google maps.

 

Horari de la tenda

 

Què fem?

Agricultura ecològica, es un sistema basat en la utilizació òptima dels recursos naturals, sense utilitzar productes tòxics per a fertilitzar la terra ni per a combatre les plagues, aconseguint d'esta manera obtindre aliments orgànics al mateix temps que es conserva la fertilitat de la terra i es respecta el medi ambient.

 

Perquè ho fem?

Produim i consumin productes ecològics, perquè no volem menjar tòxics ni perjudicar el medi ambient. Són productes naturals i saludables, amb gust i sense agents químics ni pesticides. Les fruites i les verdures són de temporada, respectant el seu cicle natural de producció, i acabades de collir.

 

Salut preventiva

Des de l'associació volem defensar el principi d'alimentació bio-lògica com a pilar fonamental d'una bona salut preventiva de malalties. El consum d'aliments ecològics de proximitat suposa una millora qualitativa en l'estat físic i mental de les persones. Volem destacar que Hipòcrates, considerat pare de la medicina occidental, basava el seu pensament en la següent frase: "Que el menjar siga el teu aliment i l'aliment la teua medicina.

 

Política de Protecció de dades