La Fanecà ___ Política de Protecció de Dades

 

1. Política de privacitat

La Fanecà informa els usuaris del lloc web sobre la seua política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguen ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, La Fanecà garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L'ús d'aquesta web implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat.

 

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

La Fanecà té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé siga mitjançant l'enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web.

En aquest sentit, La Fanecà serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn, informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: L'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l'agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzen de manera automatitzada o no automatitzada i que possibiliten la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguen recollits a través del lloc web de la Fanecà, i per tant tinga la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporats en els fitxers declarats davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per la Fanecà.

 

3. Comunicació d'informació a tercers

La Fanecà informa els usuaris que les seues dades personals no seran cedits a terceres organitzacions, amb l'excepció que aquesta cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei implique la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan La Fanecà dispose del consentiment exprés de l'usuari.

 

4. Drets dels usuaris

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seues dades personals.

Mentre les dades de l'usuari són objecte de tractament per part de la Fanecà. Els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que es preveu en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acredite la seua identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: La Fanecà, Carrer Diputació 4 Sota Codi postal:46120, Alboraia, València o la direcció que siga substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En tal cas, s'haurà d'aportar la documentació que acredite aquesta representació de l'interessat.